torsdag 3 mars 2011

Andra viktiga ändringar i skatteavtalet med Schweiz

I de tidigare inläggen om skatteavtalet med Schweiz har endast Sveriges möjligheter till informationsutbyte belysts. Genom andra ändringar i skatteavtalet får Sverige emellertid även utökad rätt för att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz, samt utökad rätt att beskatta kapitalvinst på aktier m.m. hos personer bosatta i Schweiz som tidigare har bott i Sverige. Sistnämnda rätt gäller om avyttringen inträffar vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphörde att ha hemvist i Sverige.

Jag har via e-post fört en diskussion med en läsare gällande dessa ändringar och vad som framkommit redovisas nedan.

Skatteavtalen är uppbyggda så att allmänna definitioner, vilka personer, skatter mm som omfattas av avtalet anges först. Därefter anges vanligtvis i artikel 4 vad som ger skatterättslig hemvist i ett land. Enligt avtalet kan bosättning endast föreligga i ett land. I de följande artiklarna sker fördelningen av beskattningsrätten; Om det står att en inkomst får beskattas i det land varifrån inkomsten kommer (källstaten) innebär det att såväl bosättningsland som källstat kan beskatta inkomsten; Om beskattningsrätten istället förbehålls en stat står det i avtalet ”beskattas endast i”. Eftersom skatteavtalet i flera situationer föranleder dubbelbeskattning av en inkomst måste slutligen metodartikeln slutligen studeras för att lösa denna dubbelbeskattning.

Om kapitalvinst på försäljning av lös egendom (dock ej i fast driftställe) stadgas i artikel 13 följande
”Vinst på grund av avyttring av annan än i §§ 1 och 2 ovan avsedd egendom skall beskattas endast i den stat, i vilken säljaren äger hemvist.”

I fråga om pensioner anges i artikel 19
”Där icke bestämmelserna i artikel 20 annat föranleda, skola pensioner och liknande ersättningar, som i anledning av tidigare anställning utbetalas till en person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.”
Även om hemvist föreligger i Schweiz enligt avtalet kan även bosättning föreligga i Sverige enligt interna regler pga. väsentlig anknytning.

I artikel 25 § 1 (metodartikeln) stadgas således
”En fysisk person med hemvist i Schweiz, vilken därjämte enligt bestämmelserna angående de svenska skatter som avses i artikel 2 av avtalet anses bosatt i Sverige, må beskattas i Sverige oavsett övriga bestämmelser i detta avtal. Därvid skall Sverige emellertid enligt bestämmelserna i § 1 av denna artikel från svensk skatt avräkna samtliga i Schweiz erlagda skatter på inkomst eller förmögenhet.

Avtalet förutsätter, att bestämmelserna i föregående stycke endast skola äga tillämpning på svenska medborgare, vilka avrest från Sverige för icke mer än tre år sedan, och icke i något fall på schweiziska medborgare.”

Detta är den s.k. treårsregeln. Regeln reflekterar en processuell regel om bevisbördans fördelning som tidigare gällde i Sverige. Regeln innebar att bevisbördan gällande huruvida en tidigare här bosatt svensk medborgare fortfarande hade väsentlig anknytning till Sverige, under de tre första åren efter utflyttning åvilade den skattskyldige, varefter en omkastning av bevisbördan skedde. Treårsregeln förlängdes vid 1985 års översyn till fem år (5-årsregeln).

Genom det nya avtalet så får utbetalningsstaten beskatta pension och liknande ersättning. Dessutom får Sverige beskatta vinst vid avyttring av aktie under fem år från utflyttningen. Regeln om omvänd credit och treårsregeln i artikel 25 § 2 har tagits bort och artiklarna § 6,7 har följaktligen ändrats i enlighet härmed.

Fråga uppkommer då vad som gäller för exempelvis en person som anses ha sin hemvist i Schweiz sedan fyra år tillbaka men fortfarande anses obegränsat skattskyldig i Sverige pga. väsentlig anknytning. Enligt det gällande avtalet har personen sedan kalenderåret 2010 inte behövt skatta för vare sig svensk pension eller kapitalvinst vid avyttring av aktier.

I protokollets artikel om bestämmelsernas tillämpning (artikel 15), stadgas beträffande artikel 19 (Pension, livränta och liknande ersättning) att avtalet ska tillämpas, på pension och livränta som betalas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då detta protokoll träder i kraft eller senare, dock med undantag för pension och livränta som var under utbetalning den dag då protokollet undertecknades och som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten som hade hemvist i denna andra stat den dag då protokollet undertecknades; beträffande sådan pension och livränta ska den äldre lydelsen av artiklarna 19 och 21 alltjämt tillämpas.

Min tolkning av ovan är att personen i exemplet ovan alltjämt inte kommer beskattas för sin svenska pension.

I fråga om beskattning av kapitalvinster stadgas inget liknande undantag . Istället anges beträffande andra skatter (än källskatt) på inkomst, att ändringarna ska tillämpas på skatt som utgår för beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då detta protokoll träder i kraft eller senare.

Min tolkning är att personen i kommer att beskattas för sådana kapitalvinster under inkomst kalenderåret 2012 för att från och med kalenderåret 2013 åter inte beskattas för sina kapitalvinster.

Har någon läsare annan åsikt är ni välkomna att kommentera inlägget.

Det gällande skatteavtalet med Schweiz..
Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

2 kommentarer:

  1. Har jag tolkat det rätt att Sverige nu får en möjlighet att beskatta avyttring av aktier som skett av personer som tidigare bott i Sverige men som avflyttat till Schweiz, dvs. även då väsentlig anknytning saknas och personen är verkligen avflyttad?

    Tack för en bra blogg förresten.

    SvaraRadera
  2. Ja, det är min uppfattning. Reglerna för detta består av flera delar varför det är svårt att ge några generella råd för när detta kan ske och under vilka omständigheter. Är du utflyttad finns dock skäl för att se över dina affärer en gång till. Kontakta gärna mej eller någon annan skattekonsult för vidare diskussion.

    Mvh

    SvaraRadera