tisdag 15 mars 2011

Om att driva skatteprocess

Skatteprocess

Att driva en skatteprocess eller begära en omprövning kräver inte enbart god kännedom om de materiella skattereglerna utan även insikt i de formella reglerna.

Med materiella regler förstås bestämmelser som reglerar själva skattefrågan, exempelvis huruvida en kostnad är avdragsgill eller inte. De formella reglerna avser bestämmelser om ärendets handläggning, exempelvis bevisbördans placering, dvs. vilken part som bär risken av att en omständighet inte kan bevisas, men även frågor om skönstaxering, oriktig uppgift, eftertaxering, skattetillägg, anstånd, förhållandet mellan skattebrott och skattetillägg, osv.

En felaktig tillämpning av förfarandereglerna kan medföra motgång för den skattskyldige trots att han eller hon har rätt i sak. Det är således väsentlig skillnad mellan att ha rätt och att få rätt.

Ovan anförda samt skatterättens låga beviskrav medför att skatterätten i många delar är godtycklig och att enskilda som hamnar i systemet tappar tilltron till rättsväsendet. I en artikel i Advokaten förklarar skatteadvokaten Peter Nordquist att kärnan i rättsäkerhetsproblemet inom skatterätten är Skatteverkets tredubbla funktion, som utredare, företrädare för statens intressen och objektiv beslutsfattare. Följden blir att Skatteverket ofta måste lägga sig på den fiskala linjen.

Det kan följaktligen vara lönsamt att anlita särskild hjälp i omprövningsärenden och domstolsprocesser.

Dessutom kan framhållas att ju tidigare i processen kvalificerad hjälp efterfrågas desto större är sannolikheten för framgång. Ett ärende kan avgöras redan efter första svaret på Skatteverkets förfrågan. Tyvärr anlitas jurist vanligen först i samband med ett ofördelaktigt beslut. I detta skede är det många gånger försent.

Revisorn

Under min tid på Skatteverket upplevde jag allt för ofta att skattskyldiga vände sig till sin revisor eller bokförare för hjälp vid tvister med Skatteverket. Revisorn och bokföraren saknar emellertid generellt den juridiska kompetens som krävs för att driva en skatteprocess. Framförallt saknar de insikt om de formella reglerna.

Det finns en anledning till att Skatteverkets egna revisorer inte fattar verkets omprövningsbeslut, och inte heller representerar Skatteverket i domstol. Denna uppgift faller på Skatteverkets jurister, de s.k. processförarna. I detta sammanhang kan omnämnas att processförarna involveras i processen redan i ett långt tidigare skede. Dels rådgör revisorerna regelmässigt med processförarna i frågor som rör revisionen, dels ”förankras” promemorian hos juristen innan den tillställs den skattskyldige.

Advokaten

Advokat får bara den som är medlem av Sveriges Advokatsamfund kalla sig. För att bli invald i samfundet krävs att man har juristexamen (juris kandidatexamen). Dessutom avlägger advokaten en särskild advokatexamen och förutsätts arbetat minst 3 år och 3000 arbetstimmar med rättsliga angelägenheter för att kvalificera sig till medlemskap i samfundet. Att anlita advokat anses således vara ett särskilt kvalitetstecken.

Huruvida Advokatsamfundets krav är tillräckliga för säkra juristens juridiska kompetens kan dock ifrågasättas. Advokatexamensutbildningen avser inte juridiska spörsmål utan områden som bl.a. god advokatsed, framställnings-, förhandlings- och förhörsteknik, advokatbyrådrift, rådgivaransvar och europarätt. Dessutom utgör inte tre års praktik tillräcklig praktik för expertis. Forskning har visat att expertis förutsätter minst 10 års praktik och åtminstone 10 000 timmars övning (jmf. Dr. K. Anders Ericsson, “The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance”, 2006, samt Malcolm Gladwell, “Outliers”, 2008).

Juridiken omfattar dessutom många olika delområden (t.ex. skatterätt, familjerätt, brottmål osv.). Majoriteten advokater ägnar sig åt brottmål och civilrätt. Skatteprocessen följer emellertid helt andra formella regler än Rättegångbalkens bestämmelser. I åtskilliga mål bevittnade jag exempelvis hur advokater i skattetilläggsärenden argumenterade ingående om den skattskyldiges uppsåt trots att uppsåt saknar relevans för bedömningen av oriktig uppgift och skattetillägg. Genom sin argumentation tillstyrkte de istället ofta omständigheterna i ärendet och försatte på så vis sina klienter i sämre läge än om klienten valt att inte svara på Skatteverkets frågor.

En processförares kvalifikationer

På marknaden erbjuder åtskilliga skattejurister sina tjänster. Det ska dock uppmärksammas att det inte finns något krav på att den som kallar sig "jurist" har någon formell juridisk utbildning.

Enligt min mening bör hjälp i första hand sökas av en jurist (advokater inkluderat) med praktisk erfarenhet som specialiserat sig på skatterätt och som är väl förtrogen med de formella reglerna. En framgångsrik skatteprocess avgörs ofta genom ett samspel mellan det materiella och de formella reglerna samt processförarens nyttjande av taktik, initiativ och pedagogik.

Det kan påpekas att en jurist kunnig inom ett skatteområde inte nödvändigtvis är kunnig inom förfarande. Särskild praktisk erfarenhet från processföring bör således efterfrågas. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser.

Övrigt

Förutom ombudets curriculum vitae bör även undersökas hur klienternas personliga uppgifter behandlas. I inlägget ”Frivillig Rättelse – Frågor & Svar” berörs skattejuristens tystnadsplikt. Det ska framhållas att sekretess och tystnadsplikt inte enbart är av intresse i frågor som rör Skatteverkets tredjemansrevisioner utan även i frågor om exempelvis förmögenhetsbrott, identitetsstöd och ryktesspridning.

Arvodet kan vidare variera mellan de olika rådgivningsfirmorna, från cirka 1000 kronor i timmen och uppåt. Det förekommer även att skattejurister debiterar utifrån en procentuell andel av den omtvistade skatten. Vanligtvis erbjuds dock klienten ett inledande kostnadsfritt möte. Be att få en uppskattning av de totala kostnaderna för uppdraget.

Slutligen bör även ombudets ansvarsförsäkring undersökas. Fel förekommer och ett felaktigt råd kan föranleda betydande förmögenhetsskador. Advokater är som regel försäkrade genom Advokatsamfundet. Det bör dock noteras att det i kundavtalen vanligtvis görs gällande någon form av ansvarsbegränsning, beräknad utifrån arvodet för uppdraget. I fråga om jurister som inte är advokater är det av särskild betydelse att juristens försäkring studeras. Endast ett fåtal försäkringsbolag försäkrar nämligen sådan förmögenhetsskada som felaktig juridisk rådgivning kan föranleda.

Kommentar

(Skatte)rättsliga tvister kan medföra betungande konsekvenser för den enskilde för det fall han/hon inte vinner bifall för sina yrkanden. Det kan följaktligen vara värt att ägna lite extra tid på att hitta ett lämpligt biträde/ombud. Min rekommendation är att inte anlita första bästa skattekonsult, utan undersöka flera alternativ. Jämför deras dokumenterade erfarenhet och uppskattade totalkostnad. Om en advokat anlitas kan det vara värt fråga om det de facto är advokaten som gör den rättsliga utredningen eller om denna del läggs på oerfarna biträdande jurister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar