Frivillig Rättelse

 


Oredovisade tillgångar i utlandet föranleder ofta ett betungande dilemma för innehavaren.

Strängare penningtvättsregler och ett ökat internationellt informationsutbyte mellan länderna medför ständigt ökad risk för upptäckt. Följderna för den som upptäcks i Skatteverkets kontrollverksamhet kan vara långtgående och i värsta fall kan fängelse följa. Som regel medför dessutom dålig förvaltning, höga avgifter och begränsad insyn på grund av oro för upptäckt, att avkastningen på de oredovisade tillgångarna är låg eller obefintlig.

Om den skattskyldige frivilligt rättar underlåtenheten att deklarera tillgångarna bortfaller emellertid de straffrättsliga konsekvenserna och tillgångarna kan fritt disponeras fr. o. m. att den frivilliga rättelsen kommit Skatteverket tillhanda. Tillgångarna kan då exempelvis överföras till en kapitalförsäkring i Sverige som endast beskattas med en avkastningsskatt, mindre än 1 procent av kapitalet per år.

Under år 2010 lämnades det in ca 400 frivilliga rättelser till Skatteverket, under år 2011 ca 1500 frivilliga rättelser och under 2012 ca 1.100 frivilliga rättelser. Skatteverket har bara i januari i år - 2013 - mottagit 268 frivilliga rättelser, vilket kan jämföras med 162 under samma period 2012 och 122 under 2011. Antalet rättelser år 2013 har således väsentligt överstigit antalet rättelser år 2012 och 2011. Den aktuella toppen under januari 2013 kan sannolikt till stor del hänföras till att rättelser lämnade efter årsskiftet 2012/2013 inte omfattar förmögenhetsskatt eftersom den avskaffades 2007-01-01. Medias ständiga rapportering om nya internationella informationsavtal och den ökade risken för upptäckt är givetvis ett ytterligare incitament för att företa rättelsen, särskilt med hänsyn till att de återvändande "skatteflyktingarna" för närvarande får ett välvilligt och positivt bemötande från Skatteverket och det allmänna. 

Inkomståret 2014 väntas de frivilliga rättelserna ytterligare öka. Luxemburg har aviserat att landet kommer att införa automatisk rapportering av kapitalavkastningen på konton i Luxemburg till kontoinnehavarens hemland fr.o.m. 2015. Även regeringen i Schweiz har informerat om att motsvarande kommer att gälla fr.o.m. 2016. Därtill har flera schweiziska storbanker under hösten 2013 uppmanat sina utländska kontoinnehavare att ge bankerna fullmakt att börja lämna ut sådan information redan fr.o.m. 2014. Om inte kravet godtas senast  den siste juni 2014 kommer kontot istället att avslutas.

OECD har dessutom utökat modellavtalets bestämmelse om informationsutbyte med s.k. "group requests". Förenklat innebär sådan gruppbegäran att Skatteverket inte längre behöver visa konkret misstanke om att en viss namngiven person har undandragit medel från svensk beskattning för att erhålla information från det andra landet. Även om ”fishing expeditions” alltjämt uttryckligen inte är tillåtna utgör förfarandet en ökad risk för upptäckt. I detta sammanhang ska uppmärksammas att även Schweiz har ställt sig bakom tillägget och tillmötesgått gruppbegäran sedan den 1 februari 2013.  

Det är även rimligt att anta att 2014 kommer vara ett skattebilligt tillfälle att lämna rättelse. Eftersom en frivillig rättelse endast innebär beskattning av avkastningen på det aktuella kapitalet för sex inkomstår bakåt i tiden och framåt så blir skattebelastningen efter avdrag för avgifter och källskatter under normala förhållanden för samtliga år tillsammans inte mer än ett några procent. Förutsatt att kapitalet funnits i utlandet före rättelsesåren förfrågas heller inte kapitalets ursprung. 

Om rättelsen lämnas under 2014 kommer således beskattning ske från och med inkomståret 2008. Inkomståret 2007 var toppen av högkonjunkturen och generellt sett ett bra år för aktiemarknaden. Under 2008 kulminerade finanskrisen och majoriteten av de som haft aktierelaterade tillgångar kan för inkomståret 2008 uppvisa stora (avdragsgilla) förluster. Under de följande inkomståren har marknaden i huvudsak gått sidled och det är inte ovanligt att de marginella vinster som uppkommit under denna tid omintegjorts av bankernas höga avgifter. Under normala förhållandet kommer därför skattebelastningen för rättelser som görs under 2014 bli synnerligen låg och i vissa fall till och med innebära skatteåterbäringar för den som rättar.

I artikelserien om frivillig rättelse har förfarandet ingående beskrivits. Processen kring frivillig rättelse är i sig normalt inte särskilt komplicerad för den enskilde. Samtidigt kan det underlätta att anlita ett ombud för att biträda processen. Om ägandet skett genom ett offshorebolag bör dock alltid skatterättslig expertis konsulteras då CFC-beskattningen kan föranleda kvalificerade frågeställningar och betydande skattekostnader.

Som ombud hjälper jag klienten att ta fram relevant information från den utländska banken och sammanställa informationen på rätt sätt inför  rättelsen. Därtill gör jag beräknar jag av skattekostnaden för rättelsen och uppmärksammar klienten på eventuella möjligheter till att begränsa kostnaden, exempelvis genom kvittning mot förluster i Sverige och avräkning av erlagd utländsk skatt. Om innehavet avsett svenska aktier eller andelar i svenska investeringsfonder och det därför på utdelningen betalats svensk kupongskatt biträder jag klienten särskilt med att begära återbetalning av kupongskatten samt att få den överförd till skattekontot och tillgodoräknad vid inkomsttaxeringen.

Om ni vill försäkra er om att era utländska tillgångar och inkomster är korrekt redovisade och kapitalet väl förvaltat rekommenderar jag er att kontakta mig för en konfidentiell och förutsättningslös diskussion i det enskilda fallet. Min erfarenhet är väl dokumenterad och i mitt nätverk ingår även kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter samt internationella skatteadvokater och skattejurister som kan nyttjas vid behov. Mitt arvode är dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till de stora skatte- och advokatbyråernas.   

Besöksadress: Holländargatan 22, Stockholm | Erik Dahlbergsgatan 16 A, Malmö
Telefon: +46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562
Email: info(at)skattejuristen.com