måndag 28 februari 2011

Skatteavtalet med Schweiz

I gårdagens inlägg redogjordes för Sveriges möjligheter till informationsutbyte med Schweiz samt förväntningarna på kommande ändring av gällande skatteavtal. I dag meddelade Finansdepartementet i ett pressmeddelande att ändringarna undertecknats. Av tilläggs protokollet framgår följande.

Artikel 27
Utbyte av upplysningar

De behöriga myndigheterna i de avtalslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal eller för administration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut för de avtalslutande staterna eller för deras politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklarna 1 och 2.

Till artikel 27 (Utbyte av upplysningar) i avtalet

a) Upplysningar ska endast begäras efter att den anmodande staten har vidtagit alla sedvanliga åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande enligt inhemskt skatteförfarande.

b) Kriteriet ”kan antas vara relevant” avses dels möjliggöra vidast möjliga informationsutbyte i skatteärenden, dels klargöra att det inte står en avtalsslutande stat fritt att genomföra s.k. ”fishing expeditions” eller att begära upplysningar som inte kan antas vara relevanta för ett skatteärende avseende en bestämd skattskyldig. Även om punkt c) innehåller viktiga förfarandekrav, vilka syftar till att säkerställa att s.k. ”fishing expeditions” inte äger rum, ska 1) – 5) tolkas så att de inte motverkar effektivt utbyte av upplysningar.

c) Vid begäran om upplysningar enligt artikel 27 i avtalet ska den behöriga myndigheten i den anmodande staten till den behöriga myndigheten i den anmodade staten lämna följande upplysningar:

1. namn och, såvitt det är känt, andra upplysningar, såsom adress, kontonummer eller födelsedatum, för att identifiera den person eller de personer som är föremål för utredning eller undersökning,

2. den tidsperiod för vilken upplysningarna begärs,

3. uppgift om de begärda upplysningarna, inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande staten önskar att få upplysningarna från den anmodade staten,

4. det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

5. namn och, såvitt det är känt, adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna.

d) Artikel 27 i avtalet medför inte en skyldighet för de avtalsslutande staterna att utbyta upplysningar på spontan eller automatisk basis.

e) Vid utbyte av upplysningar, ska administrativa förfaranderegler till skydd för skattskyldiga i den anmodade avtalsslutande staten förbli tillämpliga innan upplysningar överlämnas till den anmodande avtalsslutande staten. Denna bestämmelse syftar till att tillvarata den skattskyldiges rätt till ett vederbörligt förfarande och inte till att otillbörligt hindra eller fördröja utbyte av upplysningar.


Informationsartikeln är således i linje med förväntningarna i föregående inlägg.

EDIT: Efter inlägget har följande tillägg gjorts.

I fråga om tilläggets tillämplighet stadgas i artikel 15 p. 2 d att bestämmelserna tillämpas i båda staterna beträffande artikel 27 (Utbyte av upplysningar) i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av detta protokoll eller senare, och som avser upplysningar som hänför sig till kalenderår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då detta protokoll undertecknades eller senare. Då protokollet till skatteavtalet undertecknades den 28 februari 2011 av Finansminister Anders Borg och Schweiz ambassadör Kurt M. Hoechner tillämpas det först på upplysningar som avser kalenderåret 2012 och senare. Ändringen ges följaktligen inte någon retroaktiv verkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar