fredag 6 maj 2011

Taxerings- och Skatterevision

Taxeringsrevision och skatterevision är olika former av utredningar som Skatteverket (SKV) har rätt att göra hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga. Lagreglerna kring taxeringsrevision finns i 3 kap. 8 – 14 § § taxeringslagen (TL) och reglerna kring skatterevision finns i 14 kap. 7-8 §§ skattebetalningslagen.

Revision ska enligt 3 kap. 10 § TL genomföras under samverkan.

Samverkan innebär bl.a. att revisionen ska bedrivas på sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten och att överenskommelse träffas om tiden och platsen för revisionen. Eftersom SKV alltid har rätt att besluta om revision, är samverkansförfarandet inte frivilligt i den meningen att den reviderade har inflytande över om revisionen ska utföras eller inte. Om revisionen inte kan bedrivas i samverkan kan tvångsmedel tillämpas. Att revisionen ska genomföras under samverkan innebär också att den reviderade ska medverka så att SKV får den hjälp och information som behövs för att genomföra revisionen.

Samverkansförfarandet har i lagstiftningen bl.a. markerats genom föreskriften om att beslutet om revision som huvudregel ska överlämnas innan revisionen verkställs. I vissa särskilt angivna fall kan dock beslutet överlämnas när revisionen verkställs. Vidare krävs för att få genomföra revision i den reviderades verksamhetslokaler dennes medgivande. Om den som ska revideras inte lämnar sitt medgivande kan revisorn inte begära att få komma till den som ska revideras för att verkställa revisionen. Det bör dock observeras att den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar som behövs för revisionen och dessutom lämna tillträde till de lokaler som behövs för att genomföra inventering och besiktning m.m. 3 kap. 12 § TL regleras den reviderades huvudsakliga skyldigheter att medverka vid en revision. SKV kan också med stöd av denna bestämmelse förelägga den reviderade att komma in med handlingar etc.

För det fall den reviderade inte vill medverka kan exempelvis anföras att man inte har någonting att tillägga, samt att allt som finns att säga framgår av bokföringen. Det ska dock framhållas att den som tiger även riskerar att ge intryck av att ha något att dölja. En avvägning måste följaktligen göras i varje enskilt fall.

Som motdrag till sådan taktik kan SKV förelägga den reviderade vid hot om vite att lämna de efterfrågade uppgifterna.

Finns det anledning att anta att den reviderade har begått brott eller lämnat en oriktig uppgift, får den skattskyldige emellertid inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser eller frågan för vilken den oriktiga uppgiften har betydelse. Detta vitesförbud följer av artikel 6 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

För att bilda sig en uppfattning om huruvida passivitetsrätten kan åberopas bör partsinsyn åberopas och revisionsakten gås igenom. Denna rättighet följer av 16 § förvaltningslagen där det stadgas att en sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövande mot någon enskild.

Enligt 17 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen kan sekretess upprätthållas mot den det gäller under planläggningen av en utredning. Eftersom ett beslut om revision har tagits så har också planläggningsfasen uppfört. I 2 § ges ytterligare en möjlighet till att hemlighålla uppgifter om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte uppenbaras för den som kontrolleras. Avgörande är rekvisitet ”synnerlig vikt”.

Om SKV vägrar partsinsyn med hänvisning till 17 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen bör den reviderade meddela att han inte kommer att samverka i revisionen, samt begära ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning.

Du bör ha gått igenom revisionsakten innan SKV får tillång till dina räkenskaper. Revisionsakten kan innehålla värdefull information om ditt ärende. Om SKV gjort en brottsanmälan enligt 22 § taxeringsförordningen kan detta framgå av akten. Likaså kan akten innehålla uppgifter från planeringsstadiet, exempelvis kontrolluppgifter, anonyma anmälningar, spaningsuppgifter, relevanta rättsfall och andra övervägningar som skatterevisorerna gjort inför revisionen. Akten bör även gås igenom innan synpunkter lämnas på en eventuell revisionspromemoria.

I detta sammanhang kan omnämnas att SKVs databaserade ”akt”, Safirakten, innehåller dels revisionsplanen och dels revisorns dagbok. Omnämn gärna att du även är intresserad av denna information i samband med att du begär insyn i akten.

Ett annat enkelt sätt att få veta om anmälan gjorts om skattebrott är att i e-post till revisorn skriva: ”Innan vi svarar på dina frågor vill vi veta om det finns någon misstanke om brott mot oss eller om vi löper risk att få skattetillägg?”

För att minska risken för missförstånd bör du dessutom inte svara på muntliga frågor från SKV. SKV kan dock om den reviderade ställer krav på att frågorna från revisorn ska vara skriftliga, ställa motkravet att frågorna besvaras skyndsamt, dvs. att den skriftliga formen inte förlänger svarstiden.

Vid muntlig kommunikation bör ett vittne närvara eller samtalet spelas in.

Den reviderade bör även informera personalen att de inte pratar om företaget. Inte heller företagets revisor bör ha någon direktkontakt med skatterevisorerna under revisionen. Det bör endast ägaren, VD eller ansvarig på plats göra. Bokföraren bör dock omgående informeras om den förestående revisionen och uppdras att gå igenom räkenskaperna. I detta sammanhang ska framföras att taxeringsrevisorerna inte har någon laglig rätt att kontakta den reviderades personal utan bara att få tillgång till räkenskaper, uppgifter, lokaler och liknande.

Slutligen ska framföras att om inte Skatteverket anser att samverkan fungerar så kan Skatteverket tillgripa lagen om särskilda tvångsåtgärder vid beskattningsförfarandet. Genom lagen ges Skatteverket vittgående möjligheter att utan den skattskyldiges medgivande, med kronofogdemyndighetens biträde, både eftersöka och omhänderta nödvändig information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar