söndag 7 oktober 2012

Orion Life & Secure Capitals "Death Bond"

I ett pågående ärende om vårdslös rådgivning gällande rådgivning från en numera konkursförsatt försäkringsförmedlare introducerades undertecknad för det utländska försäkringsbolaget Orion Life och fastränteprodukten SLF ASB Bond som emitterats av Secure Capital S.A. i Luxemburg. Underliggande tillgång är begagnande livförsäkringar i USA där avkastningen är de medel som betalas ut vid försäkringsfall, dvs. dödsfall i portföljen av livförsäkringar.

Bakgrunden i ärendet är följande. Klienten kontaktades av försäkringsförmedlaren under 2008 . Trots klientens begränsade kunskap och erfarenhet av kapitalförsäkringar och finansiella instrument råddes klienten att ta upp ett tioårigt bolån om två miljoner kronor i SBAB till en sexprocentig ränta i syfte att placera lånade medel i en Orion Life kapitalförsäkring där tillgången utgjordes i en livförsäkringsobligation. Avtalad ränta på obligationen var drygt tio procent och utbetalning skulle ske kvartalsvis. Av korrespondensen mellan klienten och rådgivaren framgår att ING Bank uppgavs vara garant samt att försäkringsförmedlaren hade ansvarsförsäkring hos IF som täckte rådgivningstillfället. Efter att försäkringsförmedlaren försattes i konkurs 3 augusti 2011 skedde korrespondensen med Orion Life direkt. Den 31 augusti 2011 stoppades räntebetalningarna på grund av ”få försäkringsfall i portföljerna”. Under september 2012 erhöll klienten ytterligare information från Orion Life om att försäkringsbolaget såg tre möjliga scenarier för att lösa situationen och begärde i skrivelsen att försäkringstagarna röstade på alternativen. Alternativen var följande:
 1. En snabb avveckling där klienten kunde förvänta sig att runt 40 % av kapitalbeloppet återbetalades,
 2. en gradvis strukturerad avveckling under 12-18 månaders tid som skulle resultera i en återbetalning om uppskattningsvis 60 %, samt - det rekommenderade alternativet - 
 3. en omstrukturering av portföljen där den underliggande produkten omvandlades (?) till en aktieobligation som efter ett par år skulle medföra att uppskattningsvis 80-90 % av kapitalbeloppet kunde betalas tillbaka.
Som skäl till att den negativa utvecklingen inom marknaden för begagnade livförsäkringar angavs att den brittiska finansinspektionen FSA för två år sedan beskrev tillgångsslaget som ”dödsobligationer” och ”giftigt”.

Inledningsvis kan konstateras att trots det angivna skälet till likvidationen av obligationen så fortsätter både Orion Life och Secure Capital S.A. att tillhandahålla produkten SLF ASB Bond.

Utredningen i ärendet har dessutom visat att eftersom Orion Life har sitt säte på Brunei så är bolaget utom den svenska Finansinspektionens långa arm. Enligt försäkringsbolaget IF är inte heller ansvarsförsäkringen tillämplig eftersom ansvarsförsäkringen endast omfattar försäkringsförmedlingsverksamhet och förmedlingen av Orion Life inte anses utgöra sådan verksamhet med hänsyn till att Orion Life saknat FI:s tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige. Försäkringsförmedlaren har följaktligen ägnat sig åt otillåten verksamhet vid förmedlingen av den aktuella försäkringen. Av de handlingar som finns i ärendet synes inte heller ING Bank vara garant utan endast custodian, dvs. det institut som förvarar och administrerar de finansiella tillgångarna i obligationen.

För den som anser sig förfelad på grund av försäkringsförmedlaren råd att genom lånade medel placera i Secure Capitals obligation genom Orion Life finns följaktligen inte många alternativ vid handen. I första hand bör ett klagomål riktas till Allmänna reklammationsnämnden ("ARN") mot IF med åberopande att det är oskäligt mot konsumenten att ansvarsförsäkringen inte ska vara tillämplig under de aktuella förutsättningarna. Vid eventuell framgång blir nästa fråga om IF anser att rådgivningen varit vårdslös. Om inte, så blir nästa steg att anhängiggöra ett nytt ärende i ARN gällande denna fråga. Dessutom kan eventuellt klagomål framföras mot den bank (SBAB) som medverkat i upplägget genom att bevilja kredit utan att företa någon kreditbedömning. Förhoppningsvis kan ränta och eventuellt bindningstiden därigenom omförhandlas.

En ytterligare aspekt är avkastningsskatten på den utländska försäkringen. Beräkning av avkastningsskatt baseras på kapitalförsäkringens värde vid beskattningsårets ingång. Enligt de värdebesked som klienten erhållit från Orion Life motsvaras detta värde av investerat belopp, dvs. den ursprungliga premien. Med hänsyn till att avtalad ränta inte har betalats ut från försäkringen sedan augusti 2011 och en snabb avveckling av försäkringen endast medför att 40 % av insatt kapital återbetalas har sannolikt avkastningsskatten beräknats på felaktiga grunder med ett för högt kapitalunderlag.

I detta sammanhang kan även omnämnas att det framkommit att en europeisk advokat, enligt egen utsaga specialiserad på försäkringsfrågor, kontaktat flera försäkringstagare och berättat att firman förbereder en grupptalan mot Orion Life och att det är möjligt att ansluta sig till denna talan mot en förskottsvis betalning som motsvarar 20 % av kapitalbeloppet. Min rekommendation är att företa en noggrann due diligence av advokatfirman innan en sådan offert accepteras, särskilt med hänsyn till förekomsten av s.k. ”recovery scams”.

Har du mer information om denna placeringsstruktur eller själv i behov av rådgivning i ett liknande ärende, kontakta mig gärna. Dela även gärna med dig av eventuella erfarenheter i kommentarerna till inlägget och hjälp på så vis andra att inte hamna i liknande situation.

57 kommentarer:

 1. Hej Filip
  Jag har skickat ett mail till dig!
  /D

  SvaraRadera
 2. Hej,
  Angående Orion Life så har de figurerat även tidigare i andra upplägg. I en dom från 14 september 2012 (Linköping Tingsrätt B 5136-09) framgår att en person dömts för att ha erbjudit sig att inom ramen för en kapitalförsäkring hos Orion Life Insurance Ltd för andra personers räkning i vinstsyfte spekulera i valutor för i vart fall 24 milj. Den erbjudna verksamheten har varit organiserad på ett sådant sätt att den gett ett seriöst intryck och därigenom varit ägnad att skapa förtroende trots att någon handel inte förekommit. Verkar inte ha någon större kontroll på de tillgångar som tillåts i försäkringen...
  /Mvh

  SvaraRadera
 3. VARNING för denna typ av investering. Placerade miljonbelopp 2009 och den investeringen är nu i stort sett borta trots utfästelser som "riskfri" placering och 100% kapitalskydd.
  I enlighet med föregående inlägg ingavs ett förtroende genom att försäkringen såldes av Håkan Boström som då var representant för Anslut Försäkringsförmedling, numera i konkurs. Boström arbetar nu för Orion direkt, säljer även renoveringsobjekt i USA via sajten http://www.investera-fastigheter.se.
  Garantierna som utges har ingen som helst bärighet och ingen kan ställas till svars. Försäkringsbolagen hänvisar till den illegala aspekten och håller i sina resurser.
  Orion Life och de associerade personerna är inget annat än lurendrejare i vår uppfattning. De har inte FI's godkännande att sälja dessa försäkringar i Sverige och du kan inte, pga. för höga processkostnader, öppna process mot bolaget i Brunei. Konkursskyddet gäller bara för själva Orion Life. Hela upplägget strider mot den rättsuppfattning som vi har som värdegrund i Sverige och det är därför som vi är så lättlurade av denna typen av skrupelfria människor.
  STOR VARNING!

  SvaraRadera
 4. Fredrik Asklund som är en av dem som ligger bakom OrionLife har nu dragit igång ett nytt projekt www.concept-life.com.

  /Mvh

  SvaraRadera
 5. Hej,
  tack för STOR VARNING, tyvärr kommer den för sent. Jag fick kontakt med en annan förmedlare, Christer Funk (Kungsgatan 3, Stockholm). 2007 bjöd han till ett stort infomöte i Sturebadet. Jag satsade mycket pengar, investeringen var "säker", AAA. Nu ser vi resultatet, jag är pensionär och detta är mitt pensionskapital.
  Den 4 mars ska det avgöras vad som sker med våra pengar.
  Tyvärr kan Orion Life inte förklara för mig vad som gick fel. Enligt min uppfattning var inte bara rådgivningen undermålig, hela produktens struktur var från början ohållbart. Detta medgav Orion Life senare, (limited portfolio of Policies). Frågan är, hur kriminell detta är.
  Vilken roll spelar Peter Sjöbladh i det hela? I höstas kom han till Stockholm för att tala om för fyra drabbade personer att det hela såg inte så dålig ut, det behövdes bara några utbetalda försäkringar och situationen skulle återvända till det normala. Där skulle även finnas en möjlighet att få ränta för den inte utbetalt räntan. Det var ju ett lån till Secure Capital (hur får ett företag med denna historie ha ett sådant namn?) Men då kunde man redan läsa i ett mötes protokoll från augusti 31, att "they came to the conclusion that is was very unlikely that a coupon would be paid again, and that even the principal will most likely not be paid in full."
  Sedan de tre alternativen hade presenteras och vi rekommenderades att välja alternative tre har villkoren försämrats gång efter gång. Nu sägas det: Efter sju år med ackumulerat avkastning 60% utbetalning. Då kan utgångsbeloppet inte vara stor!
  Är det någon som kan tala om för mig var pengarna har tagit vägen? I vems fickor finns dom?
  Finns en möjlighet att få hjälp från Luxemburgs FI? Någonstans it sägs att en utredning sattes igång mot två SC direktörer.
  Är mycket intresserat i flera synpunkter.
  Mvh

  SvaraRadera
 6. Hej,
  andra försök:
  STOR VARNING kommer tyvärr för sent.
  Jag drabbades av Christer Funk (Kungsgatan 3, Stockholm), som bjöd till ett stort infomöte i Sturebadet och presenterade produkten som helt säkert, AAA, och svenskt företag.
  Detta var 2007, jag gjorde ett för mig mycket stor investering.
  Vi känner resultatet.
  Är det någon som känner Peter Sjöbladh? Han kom till Stockholm för att informera fyra drabbade personer. Infon gick ut på att det blir bättre, bara några policies kommer att utbetalas. Vi kan t.o.m. räkna med ränta för de icke utbetalda belopp. Redan då skrev Secure Capital (hur får ett företag med detta rykte har ett sådant namn?) att vi kan knappast räkna med nya utbetalningar och att inbetalt kapital troligen kommer att reduceras. Konstig nog, villkoren för en "lösning" har gång på gång försämrats.
  Vad har hänt med vårt inbetalt kapital? Jag är den uppfattning att rådgivningen var från början undermålig eftersom produkten var alltför svag. Orion Life nämnde senare ett skäl: the small size of portfolio.
  Nu skall vi se vad som hända 4 mars. Mitt hopp är ute, de här människor har ruinerat mitt liv!
  Mvh

  SvaraRadera
 7. Hej,
  Jag har också gått på denna bluff, som skulle vara helt säker och investeringsbeloppet skyddat. Mäklaren var Mats Bohman på dåvarande Säkra AB på Avenyn i Göteborg, som senare var på det ökända Avenyn Spar. Jag vill på detta sätt varna andra att lita på mäklare som försöker kränga på diverse "strukturerade produkter".

  Jag hoppas fortfarande på att någon del av beloppet kommer betalas tillbaka, men jag räknar inte med att det ska ske. Det man nu sitter och funderar på är hur man ska ta upp denna tillgång i deklarationen - som bluff, dvs till 0% värde eller till deras bedömning av värdet i november/december 7-12% av grundbeloppet (vid "firesale").

  Man känner sig dessutom korkad att man har gått på dessa och vissa andra rådgivares råd. Det enda som har gett bra avkastning har varit den vanliga svenska börsen och jag kommer framöver inte gå på några fler rådgivares råd!

  SvaraRadera
 8. Undertecknad är också en som gått på pumpen. Via Anslut i Malmö och Aric Wolsner lovades jag guld och gröna skogar.Känner som många andra en skam över att jag gick på bluffen.Retar mig också på att behöva deklarera och betala skatt på något som inte finns.Kan i övrigt bara hålla med alla som skrivit om Orion Life och dess affärer. Aldrig mer kommer jag att lita på någon rådgivning. Vill bara ha tillbaks mina pengar och få ta hand om dem själv.

  SvaraRadera
 9. Hej! Peter Borggren ansluts före vd är nu hussäljare Trendhuset AB.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej! Det är en annan person med samma namn!

   Radera
 10. Hej!

  Jag kan bara ställa mig i ledet till en av de som blivit "lurade". Gick in med en miljon 2007 och under de första åren funkade allt som lovat. 2011 slutade utbetalningarna och eländet började. Belånade huset och sitter idag på räntekostnaderna för detta "extra lån". Hur kan vi gå vidare? Någon som hört något nytt? Som någon annan skrev, man känner sig grunlurad och har försatt sig en katastrofsituation... skamligt!!!

  SvaraRadera
 11. Hej
  Jag har också gått på den störste dumheten i mitt liv.
  Det märkliga är att det är flest pensionärer.
  Är vi lättare att lura.Jag skulle önska att vi drappade
  kunne gå ihop på ett annat sätt och prata om hur vi
  ska gå till väga for att få tillbaka de pengar som
  är våra. Jag bor i Malmö och lägger gärna ut min mail
  adress

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en reporter på tv1 som vill göra ett program om Orion Life . Du kan höra med tv1 efter hans namn. Lycka till

   Radera
 12. Hej!

  Noterade nu att Orion Life har skrivit ett brev för att användas vid deklarationen. Där skriver de under rubriken "Värde för beräkning av avkastningsskatt" att värdet på samtliga obligationer per 1 januari 2012 är 53% av nominellt belopp. Det låter väldigt högt, då de i nuvarande planering (dec 2012) sätter värdet till 40% minus redan utbetalda kuponger, vilket för många innebär ett värde på lite drygt 20%.

  Det känns ju bedrövligt att behöva ta upp 53% av det nominella beloppet för avkastningsskatt när man vet att det verkliga värdet är betydligt lägre.

  SvaraRadera
 13. Hej,

  Vi har också gått på detta på grund av Anslut Ekonomi & Försäkrings ABs oseriösa rådgivning. Den rådgivning de bedrivit strider i princip på alla punkter mot "Lagen om finansiell rådgivning" (2003:862). Vi är absolut inga risktagare och saknar den rätta kunskapen för denna typ av investering, men ändå blev vi utlovade att denna produkt var perfekt för oss! Dessutom har ingenting dokumenterats!

  Vi är uppenbarligen många som lurats in på samma sätt och satsat stora pengar från hus och pension. Vem tar ansvar? Peter Borggren?

  SvaraRadera
 14. Hej,
  vi har också blivit lurade av Anslut genom Håkan Boström som 2008 arbetade där. Numera är han anställd på Orion Caiptal.
  Vi har haft ärendet prövat hos "Don't you worry about a thing" - IF som efter en lång process med bl.a. Hamilton som ombud konstaterade att de inte tar ansvar.

  Därefter polisanmälde vi Boström för oredligt förfarande. Åtal har inte väckts ännu då han har flytt utomlands, men han är under bevakning. Ett råd till er andra är att kriminalisera deras agerande så de åtminstone måste lämna landet.

  Jag är till skillnad från många tidigare debattörer inte pensionär men gick ändå på den överväldigande "tryggheten" i placeringen. Hade mina dubier men kontrollerade via fi.se m.m. och allt såg så säkert ut. Har allt dokumenterat.

  Skamligt agerande av dessa "finansiella rådgivare" och hopplöst att vårt land som är så robust uppbyggt inte kan ta itu med denna typ av skojare.

  En dyr utbildning, men den sitter, så just detta går vi inte på igen.
  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,

   Har du möjligtvis något målnummer så man kan kika på domen - IF vann väl i en domstolsprocess?

   Radera
  2. Nej, vi gjorde en förlikning på vår advokats inrådan. IF anlitade Hamilton som hade flera jurister inkopplade och det var föga troligt att vinna målet. T 680-12.

   Radera
 15. Peter Borggren är inte vd på Trendhuset som antyds i ett inlägg ovan. Födelsedata stämmer inte. Kolla källfakta!

  Peter drev Anslut som ett seriöst försäkringsförmedlingsföretag, men hade oturen att få in rötägg till säljare.

  SvaraRadera
 16. Det borde vara möjligt att göra gemensam sak med att försöka få tillbaks kapital som vi investerat i Orion Capital. Om vi kan samla ett 10-tal målsägare så skulle vi kunna öppna en process mot Orion Capital. Det är dyrt och utgången oviss, men det är bättre än att bara vara offer.
  Filip borde kunna handlägga ärendet och bli vårt ombud.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr är vi också ett offer i denna tvivelaktiga investering som lovades vara en lågriskförsäkring.Mitt företag har investerat mångmiljonbelopp genom Säkra Västkusten KB .Vi anmälde ärendet som klagomål till Säkragruppen i Stockholm(vårdslös rådgivning).Det avslogs med hänvisning till finanskrisen.
   Jag kan tänka mig att gå vidare i ärendet

   Radera
  2. Jag är också beredd att försöka få tillbaka de investerade pengarna.
   Så vitt jag har förstått, så är regeringen i Brunei garant för de företag som finns i landet.
   Innebärande att om Orion Life sätts i konkurs, så bör de (Brunei) träda in. Har jag fattat rätt eller?
   Lurad Skåning

   Radera
  3. Hej!

   Som ensamstående trebarnsmorsa gick jag också på det, och jag har alltid varit försiktig med pengar.

   Blev uppringd av en rådgivningsfirma flera år innan jag gick in i Orion Life investeringen. Jag åkte in till stan på skoj för att se vad de ville.

   Den gången sa jag nej till allt utom att lägga om alla mina lån till SBAB istället för den bank jag ursprungligen anlitat för mina huslån.
   Det blev mycket bra! Jag halverade mina utgifter för räntorna på huset.

   När jag flera år senare blev uppringd av samma rådgivares sekreterare var jag ett lätt byte!!
   Jag hade fullt förtroende för den som var så duktig.

   Hon fixade höjning på lånen på huset (1 000 000 sek) , jag undrade om denna "bond" verkligen var laglig och säker, vilket hon sa att det absolut var, hon hade ju själv redan satt 4miljoner på Orion. Hennes pensionsförsäkring sa hon.

   Räntorna har jag kvar men hon och rådgivningsfirman är borta.

   VAD KAN MAN GÖRA????

   Radera
 17. Hej
  Tyvärr har vi också gått på det här.Mitt företag har investerat flera miljoner.Säkra Västkusten KB har förmedlat försäkringen med informationen att det var en lågriskförsäkring med 0-kupongsobligationer i botten som säkerhet för kapitalet.Det visade sig inte stämma därför har vi vänt oss centralt till Säkra Stockholm med ett klagomål.Efter utredning har försäkringsbolaget avisat ersättning för vårdslös rådgivning med motivering till att det rådde finanskris.
  Jag är intresserad att gå vidare i ärendet.

  SvaraRadera
 18. Hej, har precis som ovan klagat på rådgivningen hos Säkra. För min del var det Säkra i Skövde som presenterade Orion investeringen. De har avvisat mina krav också. Jag har också gått vidare och har ett ärende inne hos Allmänna Reklamationsnämden. Jag skulle uppskatta tips på vad jag bör trycka på i anmälan till ARN?

  /fredrik

  SvaraRadera
 19. Hej,

  Vi har också investerat i detta genom rådgivning från Säkra Skövde. Vi har också klagat på rådgivningen hos Säkra och fått liknande svar som andra här. Går det inte att göra något av det Filip skriver om "otillåten verksamhet", dvs att rekommendera produkter från Orion som inte har FI's tillstånd, borde isf inte bara detta i sig själv räcka för att tex ARN skall tycka som vi? Jag har ett ärende hos ARN just nu och har påpekat det som Filip skriver.

  SvaraRadera
 20. Hej
  Vi som alla andra gick på denna bluffen vi satsade 080215 ex antal pengar på Orion Life på det som vi trodde var säkra kort,i börja funkade det jättebra vi fick ut våra pengar som vi skulle.
  Sen blev det stopp,vi skickade in en anmälan till If om ersättning 18/10 2011 eftersom bolaget som hjälpte oss gick i konkurs men fick avslag,och nu vet vi inte hur vi skall gå vida med detta.
  Så det skull var till stor hjälp om nån kan,hjälpa oss att komma vidare med detta.

  SvaraRadera
 21. Hej!
  Även jag blev lurad 2007 att investera i Orion life av Loke finans och försäkring i Norrköping. Inga miljonbelopp men de enda besparingar som jag då hade som ensamstående tvåbarnsmamma. Pengarna skulle fördubblas på 8 år och det lät väldigt lockande. Riskfritt var det också. Har känt mig både dum och lättlurad. Fick brev från Orion okt 2009 att bolaget gått i konkurs oc att en likvidator tillsatts men därefter har det varit tyst.Jag är dåligt insatt i finansvärlden och förstod inte mycket. Fick sedan ett brev för ett par år sedan med uppmaning om att sätta in 1000kr till någon som jag inte kommer ihåg namnet på. Pengarna skulle användas för att föra en process. Om man inte betalade så skulle chansen att få tillbaka investerade pengar vara mindre. Fick ni också en sådan uppmaning? Hälsningar Annelie

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Tyvärr har jag också gått på detta.,. via Anslut i Malmö där Håkan Boström med flera s.k. försäkringsmäklare satt. Anslut är sedan några tillbaka i konkurs. Blev lockad att låna 1.000 000, och satsa i dessa amerikanska liv-försäkringar. Har kontakt via telefon och mail med Håkan i Brunei. men får naturligtvis inga besked eftersom vi förmodligen kan känna oss blåsta. en dyr läropeng, men vad kan vi göra??

   Radera
  2. Försökte kriminalisera Boströms agerande med anmälan om oredlighet för att kunna utkräva skadestånd, men fick häromdagen, efter ett års handläggning hos polisen, beskedet att ärendet lagts ner pga. preskriptionstiden överskridits. "Brottet" skulle ha begåtts 2009, men preskriptionstiden är bara 2 år. Vad trött man blir när ingen verkar vilja ta tag i denna typ av brottslighet.

   Radera
 22. Tjennix!
  Här är en till som trodde på en oberoende rådgivare, som anlitades av "Trygga steg".
  Satsade barnens blivande startkapital till vuxenlivet+ lite till.
  Suck, vad trött man blir. VEM SKA MAN TRO PÅ.
  Funderar på att polisanmäla Trygga steg som lurade in mig i tron om att de skulle få min ekonomi att bli SÅ bra när man börjar fundera på pensionen.
  Med en kostnad på ca 800kr om året skulle en oberoende ekonomisk rådgivare hjälpa till med pensionsförsäkringar, fonder, kapitalförsäkringar, lån osv.
  Resultatet efter ca fem år, är minst sagt nedslående. Vad göra?

  Idag kom ett brev från Orion Life, postat i Malaysia, skrivet på engelska ( ska försöka översätta detta ordagrant) så får vi se vad som hänt.
  Är det någon mer som fått brev, vänligen tolka åt oss som är novice på "utrikiska" och på ekonomiska fack-termer.

  Tomten kommer nog inte i år heller. Hälsningar från Vara-slätten.

  SvaraRadera
 23. Hej !
  Även jag blev erbjuden denna investering 2009 av en förmedlare som hette Stefan Lindkvist och som arbetade åt Henning Nicholls dåvarande Stellum. Stefan Lindkvist försvann som en avlöning och Henning Nicholls vill inte kännas vid Orion när det började brännas under fötterna så där finns ingen hjälp att hämta. Frågan är bara vart man vänder sig. Idag 130927 dök ett brev upp från Malaysia med information från Orion på affärs engelska vilket gör att man inte fattar vad dom vill. Informationen innehöll också information om min investering och hur mycket som utbetalts innan utbetalningarna upphörde. summan över utbetalningar stämmer inte med verkligheten så man undrar verkligen hur det står till med räkenskaperna, men med facit i hand så är det väl inte så underligt att dom inte ens kan ha koll på det som utbetalats.
  Frågan kvarstår fortfarande vart man vänder sig och det vore väldigt intressant med information på svenska.

  SvaraRadera
 24. Vi blev inlurade att investera en del av Mikael Samuelsson, då på Loke Finans i Norrköping. Han har numera övergått till Investum i Norrköping. Vad jag förstår så hade försäkringsförmedlarna kopplingar till Skandia. Brev har kommit postat från Malaysia i slutet av sept 2013. Hur ska detta tolkas. Finns kapitalet kvar att betalas ut framöver? Eller är det bara ett brev som skickats ut för att viska känna oss lite lugnare och inte agera?
  Har haft kontakt med Håkan under våren 2013 och han svarar på frågorna men inte så att det går att få fram ett konkret svar.
  Det vi mest behöver nu är någon som kan föra allas vår talan, så att vi framöver kan få tillbaka investerat kapital. Vem ska vi vända oss till?
  Östgöte

  SvaraRadera
 25. Hej, en pensionär till...Följde Christer Funks inbjudan till Sturebadet, satsade hela mitt pensionskapital, efter FI inte hade några invändningar mot Christer Funks Krefab. Och han lät ju så övertygande: AAA, helt säkert, svensk ledning etc. Gick till mötet (4 deltagare) på Kungsgatan. Det ser inte så mörkt ut, trots att redan då stod i protokollet att inbetald kapital är i fara.
  Sen kom de tre alternativen: 40% återbetalning vid snabb avveckling, 80 till 90% vid aktieobligationer som rekommenderades. Vad stod i senaste brevet från Orion? 23,7% aktuellt fondvärde. Enligt Håkan Boström är målet 11% avkastning per år.
  Jag har hamnat i en hopplös situation. Komma kanske inte att uppleva Juni 2020. Och vad har jag kvar för att försörja min familj?
  Finns inte någon jurist eller institution som kan ge råd? Det måste finnas en väg för att komma åt de så kallade rådgivare och deras provision, Orion och Secur Capital? Ett sådant namn i detta sammanhang borde förbjudas!
  HELP!!!

  SvaraRadera
 26. Hej, Det finns en journalist på svt 1 som tänkte göra ett program om Orion Life och vill gärna ha hjälp av oss drabbade personer. Om det hjälper oss vet inte jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad heter denne journalist?

   Radera
  2. Han heter Lars-Erik Taubert.

   Radera
 27. Deklarationstider - vad ska man göra i år då? Ska man skriva av detta tills dess man får någon vettig information, dvs. sätta värdet till noll kr?

  SvaraRadera
 28. Hej! Du som frågade om efter journalisten Lars-Erik Taubert. Vi är också intresserade. Kan man bli några som kan medverka i hans program så blir det kanske det bättre för oss alla drabbade.

  SvaraRadera
 29. Notis! Hening Nichols var aldrig en del av Stellum. Stefan L jobbande för Hening Nichols. Det fördes samtal gällande en sammanslagning mellan Stellum och Hening Nichols men som Stellum avbröt 2012/2013.

  SvaraRadera
 30. Är också intresserad att försöka få tillbaka mina investerade pengar.det känns så hemskt att ha blivit lurad och att dessa "Bovar" går på pensionärer.Jag är så bitter.Har fått veta att redan 2008 visste dom att Orion Life var på väg till konkurs,men ändå fortsatte dom att ragga kunder.Så oförskämt.Ju fler vi är som kan gå samman dessto bättre.

  SvaraRadera
 31. Tecknade denna försäkring maj 2008.Allt verkade fungera i början,men i maj 2011 kom sista ränteutbet.utan någon förklaring.med min kontaktpers.som var kristian Einarsen fick jag info. ibland.Nu har han slutat(har väl förstått att det är något som är sjukt)Hade kontakt med Håkan Boström en tid,men nu befinner han sig i Brunei,tydligen.Vad händer?Har alla pengar gått upp i rök?Hemska tanke!

  SvaraRadera
 32. Vi har blivit nekade ersättning från If där Anslut i Malmö hade sin ansvarsförsäkring. Även ARN avslog vår överklagan.
  Dock hittade jag precis nedanstående artikel som skänker lite hopp. Vet inte riktigt hur man bäst går till väga för att kunna driva motsvarande process mot If.

  http://www.di.se/artiklar/2014/6/18/small-for-forsakringsbolag-efter-placeringsbluff/?utm_campaign=di.se-framework&utm_source=share&utm_medium=email&utm_content=2014/6/18/small-for-forsakringsbolag-efter-placeringsbluff/

  SvaraRadera
 33. Har just fått veta att Google stängt av Orion Lifes hemsida så nu har man inte någon möjlighet att få någon som helst information om vad som händer. Jag har mailat till Orion Life om detta men inte fått något svar än. Är det någon som vet hur man kommer i kontakt med Orion Life för att få information t ex bokslut 2013?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har du klart för dig detta? Jag kom in och kunde se att senaste dokument var från mars 2014.

   Radera
  2. Läste ditt svar först nu. Jag kommer in och har fått dokumentet från 2014-03-31 men endast sidan 10 av totalt 10 sidor så informationen är bristfällig. Är det någon som vet hur man får information om vad som händer?

   Radera
 34. Hej, stämmer. Inget har hänt sedan mars och min uppfattning är att vi aldrig kommer att se röken av några pengar. Klipp av och gå vidare.
  Boström kom ju undan på grund av att preskribtionstiden bara är 2 år på denna typ av brott så polisen och samhället bryr sig inte i princip.

  SvaraRadera
 35. Upplysningsvis kan informeras att Håkan Boström nu är aktiv igen hos Cerberus.

  SvaraRadera
 36. Jisse - nu är det 2014 och fortfarande är det fler som dyker upp lik mig själv som undrat och mailat utom att få veta svaret på vad som hänt pengarna. Blev uppringd 2008 av Anslut som sedan gick i konkurs och Cetrus AB föddes med Peter Borggren i spetsen. Kan man tänka sig att man var dum nog att investera ytterligare en gång till... SEK 500k blev det totalt i mina två obligationer som låter inte mycket för vissa men för mig var detta hela mitt livs sparpengar! nu ha jag absolut inget kvar! ingen tyrgghet för pensionstiden eller framtiden...

  är det någon som vet mer?

  SvaraRadera
 37. Hej!

  Länge sedan någon skrev något…
  Jag mailar, men får inga svar. Inga besked om någonting på väldigt länge. Snart dags för deklaration, hur tänker ni?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då de ännu inte lagt upp något på sin hemsida, så tar jag upp värdet till noll kr tills dess att man fått någon annan info.

   Radera
 38. Är det någon som har en aning om det finns ett värde kvar i de investeringar vi gjort? Jag kommer inte heller åt Orions hemsida!

  SvaraRadera
 39. Jag kommer iaf in på Orion's sidor. Senaste NAV från sept 2014 finns där. Kanske ingen rolig läsning men helt dött är det väl inte iaf.
  http://www.orionlife.com/SecureCapital

  anv: client
  lösen: eRGii4vI

  SvaraRadera
 40. Stämmer! Kommer också åt uppgifterna. Nä, man får väl vara glad för det lilla… Känns ändå skönt att vi är några som håller igång "snacket" kring ärendet.

  SvaraRadera
 41. Har någon hört något nytt om Orion?

  SvaraRadera
 42. Hemsidan har i mars 2015 en "uppdatering".

  SvaraRadera
 43. Det får väl ändå bedömas som positivt?

  SvaraRadera