tisdag 11 juni 2013

Högsta domstolens beslut om i frågan om skattetillägg och skattebrott

Högsta domstolen har idag meddelat beslut i frågan om skattetillägg och skattebrott [Mål nr B 4946-12 / 2013-06-11] och därvid fastslagit att den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte, mot bakgrund av att den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden, därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Beslutet innebär en ändring av domstolens praxis. Det har fattats av Högsta domstolen i dess helhet och är enhälligt. Högsta domstolen har bland annat tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt. Högsta domstolens beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis inkomstskatt.

Det innebär också att det svenska systemet att en oriktig skatteuppgift kan leda till både skattetillägg och ansvar för skattebrott strider mot Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

2 kommentarer:

  1. I detta sammanhang kan framföras att Åklagarmyndigheten har fått en begäran från Högsta domstolen om en skriftlig förklaring i ett ärende om resning, som gäller den aktuella frågan.

    Högsta domstolen skriver samtidigt i ett pressmeddelande att man räknar med att avgöra frågan om resning under senare hälften av juli månad. Avsikten är att det genom avgörandet ska klarläggas om, och i så fall under vilka förutsättningar, redan lagakraftvunna domar avseende skattebrott kan bli föremål för resning.

    SvaraRadera
  2. Dessutom har Skatteverket gått ut med att man kommer, innan en ny lagstiftning är på plats, som huvudregel att fortsätta påföra skattetillägg. I dessa fall kommer det inte vara möjligt att göra en brottsanmälan. I de ärenden där allvarlig ekonomisk brottslighet kan misstänkas kommer dock Skatteverket att göra en brottsanmälan i stället för att påföra skattetillägg.

    SvaraRadera