fredag 23 december 2011

Den nya skatteförfarandelagen

Edit 2012-12-05: Se även inlägget "Skatteförfarandelagen - Ikraftträdanderegler och Översättningstabell".

Den 1 januari 2012 träder den nya Skatteförfarandelagen ikraft och ersätter bland annat taxeringslagen, skattebetalningslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Förutom att alla regler inom området samlas i den nya lagen innehåller även Skatteförfarandelagen flera nyheter. Nedan följer ett ”axplock”.

Juridiska personer ska inte längre deklarera den 2 maj. Denna tidpunkt ersätts nu med fyra tidpunkter. Deklarationstidpunkten beror på vilket beskattningsår den juridiska personen har. Istället för en fast deklarationsdatum tillämpas vidare en deklarationsfrist på sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad. För fysiska personer och dödsbon ska dock 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag.

Den nya deklarationsfristen medför dessvärre att möjligheterna för deklarationsanstånd begränsas. Byråanstånd ska exempelvis inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon. För fysiska personer och dödsbon ska dock byråanstånd fortfarande kunna beviljas. Individuellt anstånd för juridiska personer ska vara möjligt att få bara om det finns synnerliga skäl, dvs. i rena undantagssituationer.

I fråga om F-skatt så avskaffas systemet med F-skattsedel och ersätts av ett ”Godkännande för F-skatt”. De grundläggande principerna förändras inte, men rättsverkningarna kommer hädanefter inte att vara knutna till ett särskilt dokument. Till skillnad från dagens system kommer inte ett godkännande för F-skatt att förnyas varje år utan godkännandet kommer att gälla tills vidare. Ändringen innebär således inte någon praktisk skillnad, mer än att texten om F-skattsedel på fakturan ska ändras till ”Godkänd för F-skatt”.

Skattenämnderna avskaffas och ersätts av en särskild kvalificerad beslutsfattare. Tvistiga omprövningsärenden kommer hädanefter att prövas av denne beslutsfattare i stället för av en skattenämnd och denna person får inte tidigare ha hanterat ärendet.

Andra förändringar värda att notera är att bland annat

Begreppet ”taxering” avskaffas. ”Taxeringsrevision” och ”skatterevision” benämns hädanefter enbart”revision”. ”Taxeringsår” kommer att heta ”året efter beskattningsåret”.

Reglerna för beräkning av ränta på skattekontot förenklas och den s.k. mellanräntan avskaffas.

Möjligheten att redovisa moms för beskattningsår behålls, men möjligheten att redovisa mervärdesskatt i inkomstdeklarationen avskaffas . All mervärdesskatt ska hädanefter redovisas i en mervärdesskattedeklaration. Fler får dock möjlighet att redovisa för beskattningsår.

Preliminär skatt ska alltid betalas för beskattningsår. Debiterad preliminär skatt ska betalas från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.

Det blir möjligt att utse deklarationsombud för alla typer av deklarationer, inklusive inkomstdeklarationen, och det går att ha ett obegränsat antal deklarationsombud.

Det blir möjligt att överklaga vitesförelägganden.

Reglerna för skattetillägg blir något generösare.

Reglerna om anstånd med att betala skatt eller avgift blir generösare.

Länk till Prop 2010/11:165

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar