Skatteprocess

Att driva en skatteprocess eller begära omprövning förutsätter dels god kännedom om de materiella reglerna, dels insikt om de formella reglerna. Avgörande är även nyttjande av taktik, initiativ och pedagogik. Det är väsentlig skillnad mellan att ha rätt och att få rätt. En felaktig tillämpning av förfarandereglerna kan exempelvis leda till motgång för den skattskyldige trots att han eller hon har rätt i sak. Med hänsyn till det komplicerade regelverket kan det vara värt att anlita särskild hjälp i omprövningsärenden och domstolsprocesser.

Jag är jurist och har ett förflutet som processförare för Skatteverket, dvs. just den part du sannolikt möter i en tvist. Under min tioåriga karriär på Skatteverket har drivit åtskilliga processer för myndighetens räkning. Som processförare har jag deltagit i åtskilliga skatterevisioner, upprättat brottsanmälan, handlagt ärenden om skatt och skattetillägg, prövat anståndsfrågor, mm. Min erfarenhet är väldokumenterad och vid behov kan referenser inom Skatteverket och inom den privata sektorn uppvisas.

Det sägs att för att vinna en process krävs rikligt med pengar, ett oändligt tålamod, en rättfärdig sak, en skicklig advokat, en överväldigande bevisning, en klarsynt domare och en otroligt tur. Som enskild är det lätt att känna sig utlämnad och rättslös vid angrepp från myndigheterna. Mina motton är ”Uppriktighet”, "Ansvar" och "Engagemang". Jag driver inte hopplösa fall, men om jag väl åtar mig uppdraget så arbetar jag med obruten klientlojalitet och viker inte tum om striden är nödvändig för att tillvarata klientens bästa.

Jag rekommenderar att ni kontaktar mig redan inledningsvis i processen, dvs. innan ni besvarar Skatteverkets förfrågan eller på eget initiativ överklagar eller begär omprövning av Skatteverkets beslut.

Skattejurist Filip Savic

Besöksadress: Holländargatan 22, Stockholm | Erik Dahlbergsgatan 16 A, Malmö
Telefon: +46 (0) 8 12057991 | +46 (0) 40 6188562 | +46 (0) 70 8109407
Email: info(at)skattejuristen.com
Websida: www.skattejuristen.com